Ito no mori no shikashitsu

Itoshima city, Fukuoka, Japan